Dans, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget dans på C-niveau lære du at udføre forskellige former for dans, både solo-, par- og gruppedans, herunder danse fra forskellige perioder. Du arbejder også med danseimprovisation og komposition af dans. Undervisningen tager fagligt udgangspunkt i et grundniveau. Du arbejder både med den fysiske og den teoretiske side af dans. Fx lærer du at analysere forskellige danseformer, dansetrin og bevægelser formelt. Du lærer grundlæggende begreber fra danseteknik og danseteori. Du får også et historisk og kulturelt indblik i vigtige danseformer i Europa. Bla. lærer du om to dansehistoriske perioder: én før og én efter 1950. Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen. Undervisningen veksler mellem kursusforløb, temaorganiseret undervisning og projektarbejde. En stor del af tiden arbejder du kropsligt med udøvelsen af dans. I forbindelse med dit projektarbejdet skal du udarbejde skriftlige rapporter til dokumentation af dine resultater og din arbejdsproces. Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. i form af moderne dansenotationsprogrammer, computerteknik som led i performance og video som arbejdsredskab. Eksamen: Eksamen består af en mundtlig prøve. Prøven varer ca. 24 minutter pr. elev og består af to dele: en fælles danseprøve og en individuel prøve. Til danseprøven er man en gruppe på mellem to og otte elever, der foreviser gruppens danseprojekt. Forevisningen skal vare mindst 1 minut pr. elev, og hele forevisningen må højst vare ca. 10 minutter. Den individuelle prøve tager udgangspunkt i et ikke gennemgået materiale og sættes i relation til dit danseprojekt med synopsis og gennemgået stof. Prøvematerialet vælges af din lærer og kan være billeder, småtekster og/eller op til 1 minuts videocitater. Prøven består i et kort oplæg fra dig og en efterfølgende samtale med din lærer og censor. Den individuelle prøve varer ca. 20 minutter med en forberedelsestid på ca. 20 minutter.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.
Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.
For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.